facebook
Objednávky zadané do 12:00 sa odosielajú okamžite | Doprava zadarmo nad 0 EUR

Podmienky a pravidlá

Podmienky spoločnosti Topshelf s.r.o.
s miestom podnikania Bartoškova 4, Praha 140 00
identifikačné číslo: 03476812
zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 232022
pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na www.ferwer.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Topshelf s.r.o., so sídlom Bubenské nábreží 705/8, IČO: 03476812, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 232022 (ďalej len "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "Kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ferwer.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "rozhranie webovej stránky").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.

1.3. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vypracované v českom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom jazyku.

1.5. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie podmienok.

 1. Užívateľský účet

2.1. Kupujúci môže zo svojho používateľského rozhrania zadávať objednávky tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.

2.2. Pri registrácii na Webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. V prípade akejkoľvek zmeny je Kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom konte. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

2.3. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet viac ako 10 rokov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 10 rokov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.7. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

 1. ZÁVER KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie Obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu.

3.4. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednanom tovare (objednaný tovar Kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, informácie o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu e-mailom bezodkladne po prijatí objednávky, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

3.6.

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nebudú líšiť od základnej sadzby.

 1. CENA TOVARU A PODMIENKY PLATBY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

- v hotovosti v prevádzkarni predávajúceho na adrese Bubenské nábřeží 705/8, 17000 Praha - Holešovice ;

- na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 273898290/0300 , vedený v ČSOB a.s. (ďalej len "účet predávajúceho");

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Paypal

- bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu GoPay;

- bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty;

4.2. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedošlo k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany kupujúceho (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.8. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technickej poruchy potom najneskôr do 48 hodín.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka kupujúci nemôže odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj od tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, zo zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1 Obchodných podmienok alebo o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Kupujúci môže na odstúpenie od kúpnej zmluvy použiť vzor formulára poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho.

5.3. Tovar musí Kupujúci vrátiť Predávajúcemu do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

5.4.ferwer.sk/obchodni-podminky.html#Ref193470759">5.2 Obchodných podmienok, vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.

5.6 V prípadoch, kedy má Kupujúci právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je Predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to až do doby, kým Kupujúci neprevezme tovar. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.

5.7.

5.8. V prípade vrátenia len časti objednávky budú kupujúcemu uhradené náklady spojené s prepravou, ak neboli účtované pri pôvodnej objednávke z dôvodu podmienok pre bezplatnú prepravu a hodnota zadržanej časti objednávky nepresiahne 2500 Kč.

 1. PRIPRAVENIE A DORUČENIE TOVARU

6.1. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, ak je predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí porušenie obalu, ktoré naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru sa môžu riadiť osobitnými dodacími podmienkami predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb, o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

7.2.1. má tovar vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,

7.2.2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo vzoru,

7.2.4. tovar má primerané množstvo, mieru alebo hmotnosť a

7.2.5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

7.3.2 sa nevzťahuje v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

7.5 Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia u predávajúceho na adrese prevádzkarne predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.524/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.6. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. vo vymedzenom rozsahu, Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vyplývajúce zo zásahov tretích strán do webovej stránky alebo z používania webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.8. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"), ktoré sa týka spracúvania osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto Zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností Predávajúceho, plní Predávajúci prostredníctvom špeciálneho dokumentu.

 1. ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV A UCHOVÁVANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. V prípade, ak je možné uskutočniť nákup na webovej stránke a plniť záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez ukladania súborov cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu je možné doručovať na elektronickú adresu Kupujúceho.

11.2. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia týkajúca sa Kúpnej zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

11.3.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť a ktoré by sa inak uplatnili pri absencii voľby práva podľa ustanovení článku 6 ods. 593/2008 Európskeho parlamentu a Rady zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2. Bartoškova 4, 14000 Praha 4, e-mailová adresa info@ferwer.sk ,

V Prahe dňa 1.1.2021

tak, aby sa nepohybovala.

2. Umiestnite ľavú nohu do stredu listu a presne ju obkreslite perom.

Pozor! Pero držte kolmo na list!

3. Na zmeranie dĺžky chodidla použite pravítko - berte do úvahy krajné body dĺžky chodidla (zvyčajne vzdialenosť od päty po špičku).

Pamätajte!

"Dĺžka vašich chodidiel sa môže navzájom líšiť. V takom prípade si na určenie veľkosti vyberte väčšiu nohu.

"Odporúča sa, aby bola obuv o 0,5 cm dlhšia ako chodidlo.

"Veľkosti obuvi sa u jednotlivých výrobcov líšia (napr. veľkosť 44 značky Inkas sa môže líšiť od veľkosti 44 značky Perka). Pri výbere veľkosti by ste sa mali riadiť individuálnou veľkostnou tabuľkou každej značky, ktorá je k dispozícii na stránkach jednotlivých produktov.

" Tabuľka veľkostí je k dispozícii na stránke každého produktu.


Kategória
Top